Et rør-i-rør system er en nyttig løsning for å tilfredsstille kravene som plan- og bygningsloven setter om at alle vanninstallasjoner skal være sikret mot lekkasjer. For å redusere faren for vannskade i bygg, anbefaler forsikringsselskapene at det benyttes et rør-i-rør system.

Slik fungerer et rør-i-rør system.

En rørføring i et rør-i-rør system består av et indre-og ytre rør og et fordelerskap. Vannet renner i det indre røret og det ytre røret omslutter dette. Dersom det indre røret blir skadet, vil det ytre røret fange opp lekkasjevannet og man unngår vannskader. Dersom det skulle oppstå en eventuell lekkasje i rørsystemet, vil vannet ledes tilbake til fordelerskapet. Fordelerskapets drenering ledes til rom med sluk, slik at lekkasje enkelt kan oppdages. Det er en fordel om det ligger en føler fra en automatisk vannstoppventil i området, som stenger vanntilførselen. Det indre røret skal også være mulig å skifte ut uten at vegger eller ytre rør må brytes opp.

Hva bør du tenke på som huseier

I fordelerskapet ligger alle boligens tappesteder samlet. Du som huseier bør sjekke dette skapet for vann med jevne mellomrom. Oppdager du vann i fordelerskapet, vitner dette om lekkasjer inne i veggen. Forekommer en slik lekkasje, skal du straks stenge ventilene i skapet og kontakte rørlegger så snart som mulig.
Vannrør, varerør, fordelerskap og veggbokser er hoved¬komponentene som inngår i et rør-i-rør-system. Det er viktig at montøren får spesifikk opplæring knyttet til det enkelte systemet. De som planlegger og utfører rør-i-rør-systemer, skal ha tilstrekkelig kunnskap om monter ing og være kjent med prinsipper for vannskadesikrede installasjoner. Revidert anvisning i Bygg detaljer 553.117 Rør-i-rør systemer for vannforsyning omhandler planlegging og monte¬ring av rør-i-rør-systemer for vannforsyning i bygninger.

Hva sier byggeforskriftene

Gjeldende byggeforskrifter krever at rørinstallasjoner lagt skjult i bygningskonstruksjoner skal være lett utskiftbare. Dette kravet tilfredsstilles ved bruk Innva Rørservice fører JRG Sanipex som tilfredsstiller de krav som settes til sanitærinstallasjoner i Plan- og bygningslov (PBL) Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10 inkl. veiledning) og byggebransjens våtroms-norm (BVN).
Grunnet systemets fulle gjennomstrømning, oppstår det ikke turbulente strømninger som lager støy i boligen. Dette gir anledning til å øke hastigheten på vannet i røret. Sammenliknet med lignende systemer, kan boligeier få mer vann i til og med mindre dimensjoner, uten at det skaper sjenerende støy. Dette forutsetter tilstrekkelig kunnskap til tilgjengelige primæruttrykk og korrekt dimensjonert anlegg.

Ta kontakt med din lokale rørlegger for ytterligere informasjon om rør-i rør systemer.

Oppussing av bad drammen, baderom drammen, renovering bad drammen, total renovering drammen, bad drammen, rørlegger drammen, oppussing drammen.